NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Žádat mohou vlastníci a stavebníci rodinných domů a také vlastníci bytových domů.

Rodinné domy – obecné informace

3. výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních, stropu, podlahy
  • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • podpora na využití tepla z odpadní vody
  • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Bytové domy – obecné informace

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy (dále jen „výzva“) zahrnuje následující oblast podpory:

Oblast podpory B – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

V rámci této výzvy je podporována výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici bytového domu uvedenou v kap. 11 a po realizaci splní dále uvedené požadavky na bytový dům s velmi nízkou energetickou náročností.

Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, lze za určitých podmínek k výši podpory pro podoblast B.1 uplatnit další zvýhodnění ve výši 5 %.

O podporu ve všech oblastech lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1.

Podmínky oblasti podpory B

Budova bytového domu musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Podoblast podpory B.1 – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu.

Podpora na výstavbu zelených střech

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podpora na využití tepla z odpadní vody

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

Podoblast podpory B.2 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a  měření průvzdušnosti obálky budovy

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).

Výše podpory: Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 70 000 Kč. Podpora v této podoblasti je poskytována a vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1.

Mám zájem o dotaci